Vyhlášky

OZV obce Veselíčko č. 1 - č. 4 / 2005

Obecně závazná vyhláška obce Veselíčko č. 1/2005-místní poplatek ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Veselíčko č. 2/2005-místní poplatek za užívání veř.prostr.
Obecně závazná vyhláška obce veselíčko č. 3/2005-zabezpečení místních záležitostí veř.
pořádku na veř.prostranstvích
Obecně závazná vyhláška obce Veselíčko č. 4/2005-místní poplatek z VHP

Obec  V e s e l í č k o

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 14.04.2005 usnesením číslo 3/2005 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec Veselíčko touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník  je  povinen  správci  poplatku  ohlásit  vznik  poplatkové povinnosti do 15 dnů.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně:
      a) za prvního psa                                                                                                     50,-- Kč
      b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                              150,-- Kč,
      c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
          nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným  zdrojem  příjmu,
         anebo poživatel sirotčího důchodu                                                                     20,-- Kč
      d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního,
          starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem
          příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu                                                     150,-- Kč

Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný  do 30. května každého roku na účet obce Veselíčko,
nebo do její pokladny.


Čl. 5
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:     
a) doprovodný pes zrakově postižených osob,
b) pes  -- záchranář

 

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 – „Obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích“.

Čl.  7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 15. 04. 2005 .

 

 

 

 

 

    Jana  N o v á k o v á                                                                Jaroslav  K u b e š
  zástupce starosty obce                                                                  starosta obce
              v. r.                                                                                                    v. r.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  21. 03. 2005

Sejmuto z úřední desky dne: 14. 04. 2005

 

 

Obec V e s e l í č k o

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 14. 04. 2005 usnesením č. 3/2005 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,  a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona  č.  313/2002 Sb., a § 84 odst.  2 písm. i) zákona číslo128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec Veselíčko touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“)1).


Čl. 2
Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č. 1 a znázorněná na mapě v příloze č. 2.  


Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo
a výměru užívání veřejného prostranství.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.

 

 

 

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2  a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb             5,-- Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje           5,-- Kč,
c) za provádění výkopových prací                                                                                  2,-- Kč,
d) za umístění stavebního zařízení                                                                                  2,-- Kč,
e) za umístění reklamního zařízení                                                                               10,-- Kč,
f) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí                       10,-- Kč,
g) za umístění skládek                                                                                                     4,-- Kč,
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                                   0,50Kč,
i) za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce                                                 10,-- Kč,
j) za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce                                                 5,-- Kč,
k) za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce                                                10,-- Kč,
l) za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl  10,-- Kč.

 


Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek podle čl. 4 je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
o vyměření poplatku na účet nebo do pokladny obce Veselíčko


Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:     

a) invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství

(2) Úleva se poskytuje:

a)  poplatek lze snížit nebo prominout na základě písemné žádosti poplatníka, nebo 
      v případech, že akce se koná na žádost nebo popudu obce Veselíčko

 


Čl. 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 1/2003 – „Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích“.


Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 15. 04. 2005 .

 

 

 

 

 

 

    Jana  N o v á k o v á                                                                      Jaroslav  K u b e š
  zástupce starosty obce                                                                        starosta obce
               v. r.                                                                                                       v. r.


Vyvěšeno na úřední desce dne:  21. 03. 2005

Sejmuto z úřední desky dne: 14. 04. 2005

 

                                    Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2005

Přehled veřejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství

                                    Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2005

Mapa veřejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejných prostranství

 

Obec  V e s e l í č k o

Obecně závazná vyhláška  č.  3 / 2005 ,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích


Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 14. 04. 2005  usnesením č. 3/2005 usneslo vydat na základě § 10 písmeno a) a c)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou  bezpečnosti,
zdraví  a majetku

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) jízda na kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách mimo pozemní komunikace
b) pohyb a vstup se zvířaty,
c) volné pobíhání psů,
d) jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace

Čl. 2
Vymezení veřejných prostranství a času pro konání určených činností

(1) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno a) je možno vykonávat pouze na letním parketu ve Veselíčku, a to v době od 8.00 do 18.00 hodin.


Čl. 3
Zákaz činností  na vymezeném  veřejném prostranství

(1) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno a) je zakázáno provádět:

       a) na volejbalovém (nohejbalovém) a fotbalovém hřišti ve Veselíčku, dále pak na kurtech.


(2) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno b) je zakázáno vykonávat:

       a) v areálu letního parketu

      (3) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno c) je zakázáno vykonávat:

       a) na veřejných prostranstvích v obci


(3) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno d) je zakázáno vykonávat:

 a) na plochách veřejné zeleně

(4) Veřejná prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 až
  3, jsou graficky znázorněna v přílohách č.1 až 3 této obecně závazné vyhlášky.


Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 04. 2005.

 

 

 

 

              Jana  N o v á k o v á                                                                Jaroslav  K u b e š
         zástupce starosty obce                                                                     starosta obce
                       v. r.                                                                                                   v. r.


Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 03. 2005

Sejmuto z úřední desky dne:  14. 04. 2005

 


Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2005 :

-- přehled veřejných prostranství


Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2005 :

-- mapa veřejných prostranství

 


                                                  Příloha č. 1
                                                 ----------------

                       Veřejná prostranství obce Veselíčko
                        ----------------------------------------------


1) Prostor u hasičské zbrojnice – p.č. 99/5 – k.ú. Veselíčko

2) Prostory u státní silnice ve směru na Křenovice a Branice – p.č. 43 a 42

3) Část pozemku p.č. 99/9 (letní parket)

4) Prostor přilehlý ke státní silnici č. 105 ve směru na Milevsko – p.č. 29/2 a 133/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec  V e s e l í č k o
Obecně závazná vyhláška č. 4/2005,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne  14. 04. 2005 usnesením č. 3/2005 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec Veselíčko touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).1)


Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 10 dnů od uvedení do provozu.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 10 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5000,-- Kč
na 3 měsíce.

(2) V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než
3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.
 

 


Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do :

a)  3 měsíců jednorázovou úhradou do 30-ti kalendářních dnů ode dne zahájení provozu

b)  6  měsíců  ve  dvou  stejných  splátkách,  z  nichž  první  je  splatná  nejpozději  do
     posledního  dne  čtvrtletí,  v němž byl VHP povolen a druhá splátka do posledního
     dne čtvrtletí následujícího

c)  1  roku  ve  čtyřech  stejných  splátkách,  splatných  vždy  nejpozději  poslední  den
      každého čtvrtletí


Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1998 – „ Vyhláška obce Veselíčko o místním
poplatku z výherních hracích přístrojů „ a obecně závazná vyhláška č. 4/1998 --
„ Změna vyhlášky obce Veselíčko č. 1/1998 o místním poplatku z VHP „


Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 15. 04. 2005 .

 


  Jana  N o v á k o v á                                                                        Jaroslav  K u b e š
zástupce starosty obce                                                                         starosta obce
            v. r.                                                                                                        v. r.


Vyvěšeno na úřední desce dne:  21. 03. 2005
Sejmuto z úřední desky dne: 14. 04. 2005